+998 71 225 89 89
+998 78 122 07 77

УзРес конунчилигининг талабига мувофик, мен ушбу сиёсат билан  олдиндан танишиб чикганимни тасдиклайман. УзРес сининг «Ахборот эркинлиги принциплари ва кофолатлари тугрисида» ги Конуннинг 13-моддаси талабларига мувофик – уз шахсий малумотларимни белгиланган тартибда йигиш , кайта ишлаш ва саклашга розилик бераман.

Шахсий малумотларни кайта ишлаш сохасида "Hyundai Auto Asia" MChJ сиёсати.

I. Умумий коидалар

1.1. Шахсий малумотларни кайта ишлаш буйича ушбу Сиёсат (бундан буён матнда Сиёсат) УзРес нинг Фукоролик кодексига, “Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари” ги УзРес Конунига ва “Ахборотлаштириш тугрисида” ги УзРес Конунига мувофик ишлаб чикилган ва "Hyundai Auto Asia" Кушма Корхонаси (бундан кейин “Корхона” деб юритилади) шахсий маълумотларнинг (бундан буён матнда “Маълумотлар”) ишлаши ва химояланиши, хар бир инсоннинг хукуклари ва эркинликларига хурмат ва, хусусан, шахсий хаётга, шахсий ва оилавий сирларга булган хукукни хурмат килиш.

II. Кулланилиш усули

2.1. Ушбу Сиёсат кучга кирганидан олдин ва кейин олинган маълумотларга нисбатан кулланилади.

2.2. УзРес нинг фукоролари ва бошка давлатларнинг  фукороларининг конституциявий хукукларига риоя этилиши, шунингдек, шахсий маълумотларнинг ахамиятини ва ахамиятини тушуниб, Компания маълумотларини  ишончли химоя килиниши таъминланади.

III. Тариф этиш

3.1. Маълумотлар тугридан-тугри бевосита аникланган шахс (фукоро) билан боглик хар кандай маълумотни билдиради. Ушбу маълумотларга, жумладан, куйдагилар киради: исми шарифи, манзили, телефон раками, электрон почта манзили, шунингдек бошка маълумотлар.

3.2. Маълумотни кайта ишлаш, автомобил воситаларидан фойдаланган холда ва/ ёки бундай воситалардан фойдаланмасдан амалга оширилган маълумотлар билан хар кандай харакат (операция) ёки харакатлар туплами (операциялар) сифатида тавфсияланади. Бу каби харакатлар (операциялар) куйдагиларни уз ичига олади: маълумотларни йигиш, руйхатга олиш, тизимлаштириш, туплаш, саклаш, янгилаш (янгилаш, узгартириш), руйхатдан олиб ташлаш, фойдаланиш, узатиш (таксимлаш, таъминлаш, кириш), дахлсизлантириш, блокировкалаш, кайд килиш.

3.3. Маълумот хавфсизлиги, Маълумотларни рухсатсиз ва/ёки рухсатсиз кириш, йук килиш, узгартириш, таъкиклаш, нусхалаш, маълумотни таркатиш, шунингдек маълумотлар билан боглик бошка ноконуний хатти-харакатлар химояланганлигини англатади.

IV. Маълумотларни кайта ишлашнинг конуний асослари ва максадлари 

4.1. Компания субъектларни конун хужжатларига, шу жумладан корхонанинг уставига ва махаллий конунларига мувофик УзРес нинг конунлари билан Компанияга юклатилган функцияларни, ваколатларни ва мажбуриятларни бажариш учун жалб килади.

V. Маълумотларни кайта ишлаш асослари ва шартлари

5.1. Маълумотларни кайта ишлашда Компания куйдаги тамойилларга амал килади:

5.1.1. Маълумотларни кайта ишлаш конуний ва адолатли;

5.1.2. Маълумотлар ваколатли давлат органлари ва судларнинг талабига биноан маълумотларни ошкор килишни талаб киладиган холлар бундан ташкари, маълумотлар субъектининг розилигисиз учинчи шахсларга ошкор этилмайди ва таркатилмайди;

5.1.3. Бир вактнинг узида белгиланган маълумотларни кайта ишлаш учун зарур булган ва етарли булган маълумотлар тупланади;

5.1.4. Маълумотларни кайта ишлаш ва максадларига эришилгандан сунг ёки ушбу максадларга эришиш зарурияти йуколган такдирда, агар конун хужжатларида бошкача тартиб назарда тутилган булмаса, йук килинади ёки номлардан фойдаланилади.

5.1.5. Корхона, Мавзу маълумотларни жамоатчиликка етказиш учун оммавий ахборот манбаларида уз ичига олиши мумкин ва корхона ушбу ахборотни кайта ишлашга оид ёзма розилигини олади.

5.2. Компания иркий, миллат, сиёсий карашлар, диний, фалсафий ва бошка эътикодлар, самимий хаёт, жамоат бирлашмалари, шу жумладан касаба уюшмаларига алокадор маълумотлар билан ишламайди.

5.3.  Компания трансмиллий маълумот узатишни таминламайди.

5.4. УзРес конун хужжатларида белгиланган холларда Корхона учинчи шахсларга (Уз Рес Хокимиятининг ваколати давлат органлари ва мамурий органларига) маълумотларни бериш хукукига эга.

5.5. Корхона маълумотлар мавзусидаги маълумотларнинг учинчи шахслар томонидан кайта ишлашни ушбу шахслар билан тузилган битим асосида Маълумот маркази розилиги билан ишониш хукукига эгадир.

5.6. УзРес нинг амалдаги конунчилиги ва унинг шартнома мажбуриятларини бажариш учун Корхонада маълумотларни кайта ишлаш хам автоматизацичлаштирилган холда хам, у холда хам амалга оширилади. Маълумотни йигиш, руйхатга олиш, тизимлаштириш, туплаш, саклаш, тозалаш (янгилаш, узгартириш), маълумотларни учириб ташлаш, фойдаланиш, узатиш ( таминлаш, рухсат бериш), ахборотни блокировка килиш, йук килиш, маълумотларни йук килиш мажбуриятларни уз ичига олади.

5.7. Компания конун хужжатларида назарда тутилган холларни истисно этганда, ахборотга нисбатан хукукий окибатларга олиб келадиган ёки унинг хукуклари ва конуний манфаатларига таъсир курсатадиган бошка карорлар кабул килинган маълумотларнинг факат автоматизациялаштирилган кайта ишлаш асосида кабул килинишини такиклайди.

VI. Маълумотлар субъектлари хукукларини ва мажбуриятларини, шунингдек корхонани маълумотларини кайта ишлаш нуктаи назари

6.1. Корхона томонидан кайта ишланадиган ташкилот Корхонани олиш хукукига эга:

6.1.1. Маълумотларни кайта ишлаш хакикати ва тегишли маълумотга тегишли маълумотларнинг мавжудлиги тугрисидаги маълумотларни тасдиклаш;

6.1.2. Маълумотларни кайта ишлашнинг хукукий асослари ва максадлари тугрисида маълумот;

6.1.3. Корхона томонидан кулланиладиган маълумотларни кайта ишлаш усуллари хакида маълумот;

6.1.4. Корхонанинг ном ива жойлашган жойи тугрисидаги маълумотлар;

6.1.5. Маълумотлардан фойдаланиш хукукига эга шахслар ёки корхоналар билан тузилган битим асосида ёки конунлар асосида мсаълумотлар такдим этилиши мумкин булган шахслар (Корхона ходимларидан ташкари) тугрисидаги маълумотлар;

6.1.6. Агар конун хужжатларида бошкача тартиб назарда тутилган булмаса, маълумотлар мавзусига оид кайта ишланган маълумотлар руйхати ва уларни олиш манбаи тугрисидаги маълумотлар;

6.1.7. Маълумотларни саклаш муддати, шу жумладан саклаш муддати хакида маълумот;

6.1.8. Ушбу хукукларнинг субъекти томонидан УзРес конун хужжатларида назарда тутилган тартибда амалга оширилиши тартиби тугрисида маълумот;

6.1.9. Компанияга маълумотларни кайта ишлашни талаб килиш, блоклаш ёки йук килиш, агар маълумотлар тулик булмаган, эскирган, нотугри, ноконуний йул билан олинган булса ёки белгиланган ишлаш учун зарур булмаса;

6.1.10. Исталган вохтда маълумотларни кайта ишлашга розилигингизни олинг; 
Корхонанинг уз маълумотларига нисбатан ноконуний хатти-харакатларини олиб ташлашни талаб килади; 

6.2. Компания маълумотларни кайта ишлашда куйдагиларни бажариши керак;

6.2.1. Маълумотлар мавзусини унинг илтимосига биноан шахсий маълумотларини кайта ишлаш билан боглик ахборот билан таминлаш ёки конунга кура,ахборотга оид мавзу ёки унинг вакилини талабиолинган кундан бошлаб уттиз кун ичида рад килишни таминлаш;

6.2.2. Маълумотларни такдим этиш, маълумотларни такдим этмасликнинг конуний окибатлари, агар конун хужжатларида назарда тутилган холларда мажбурий булиши керак булса;

6.2.3. Интернетда нашр этинг ва интернетдан маълумотларни саклаш сиёсатини белгиловчи хужжатга амалга ошириладиган маълумотларни мухофаза килиш талаблари тугрисидаги маълумотларга чекловсиз киришни такдим этинг; 
маълумотлар суровини олган кундан эътиборан  30 кун ичида тегишлича суровнома юборилаётганда маълумот билан танишиб чикиш имконияти билан маълумот маркази ва/ёки уларнинг вакилларини бепул такдим этиш;

6.2.4. Маълумотлар мавзусига тегишли нотогри ишланган маълумотларни тусиб куйинг ёки текшириш даври учун суровни олиш ёки кабул килиш пайтидан бошлаб (агар маълумотлар Enterprise Корпорацияси номидан ишлайдиган бошка шахс томонидан ишлов берилса) блокировкалашни таминлаганда, агар маълумотлар мавзуси ёки шахсий малумот субъектларининг хукукларини химоя килиш буйича маълумотлар вакили ёки унинг ваколатли органига мурожат кили шоркали;

6.2.5. Ахборотни такдим этиш кунидан бошлаб 7 иш куни мобайнида маълумотни аниклаштириш ёки уларнинг тушунтиришларини такдим этиш (агар маълумотлар Компания томонидан ишлайдиган бошка шахс томонидан амалга оширилса) ва маълумотларнинг такикланишини олиб ташлаш маълумот манбаи ёки унинг вакили томонидан такдим этилган маълумотлар асосидатасдикланган булса;

6.2.6. Маълумотни кайта ишлашни тухтатиш ёки унинг тугатилиши таъминлаш ва маълумотни йук килиш ёки маълумотни кайта ишлашга розилик берган холда, агар маълумотлар Компаниянинг субъектининг розилигисиз маълумотни кайта ишлаш хукукига эга булмаса, уларни йук килишни таъминлаш;

VII. Маълумотларни мухофаза килиш талаблари

7.1. Маълумотларни кайта ишлаш вактида Компания маълумотларни рухсатсиз ва/ёки рухсатсиз кириш, йук килиш, узгартириш, блокировкалаш, нусхалаш такдим этиш, таркатиш, шунингдек, маълумотлар билан боглик бошка ноконуний хатти-харакатлардан химоя килиш учун зарур хукукий, ташкилий ва техник чораларни куради.

VIII. Маълумотларни кайта  ишлаш  (саклаш) шартлари 

8.1. Маълумотни кайта ишлаш (саклаш) шартлари маълумотлар билан ишлаш шартларига, конунчилик талабларига, маълумотлар Операторларнинг талабига, Компаниянинг маълумотларини кайта ишлашга, ташкилот архивларинингасосий коидаларига, чеклаш даврига оид талабларига мувофик, маълумотларни кайта ишлаш максадлари асосида аникланади.

8.2. Конун хужжатларида бошкача тартиб назарда тутилган булмаса, ишлов бериш (саклаш) муддати тугаган булиши керак. Маълумотларни кайта ишлашни тугатгандан сунггина уларни анонимлаштиришдан сунггина саклаш мумкин.

IX. Маълумотларни кайта ишлаш буйича тушунтиришларни олиш тартиби

9.1. Компания томонидан маълумотларни кайта ишлайдиган жисмоний шахслар Компанияга шахсан мурожат килиш ёки веб-сайтида курсатилган Корхонанинг жойлашган манзилига тегишли йозма суров юбориш оркали узларининг маълумотларини кайта ишлаш буйича тушунтиришлар олишлари мумкин.

9.2. Мурожатномада Корхонага расмий суров мавжуд булган такдирда;

 • Маълумотлар мавзусиниг исм, шарифи ёки унинг вакили;
 • Маълумотлар мазмуни ёки унинг вакилининг шахсини тасдикловчи асосий хужжатнинг микдори, курсатилган хужжатнинг берилган санаси ва берилган орган хакида маълумот;
 • Субъект Корхона билан алокалар тугрисидаги маълумотларга эга эканлигини тасдикловчи маълумот;
 • Корхонанинг суровига жавоб бериш учун кайта алока учун маълумот;
 • Маълумотлар мавзусининг имзоси (ёки унинг вакили). Агар суров электрон шакилда юборилган булса, у электрон хужжат тарзида расмийлаштирилади ва УзРес конунларига мувофик электрон имзо билан имзоланади.

X. Интернетдан фойдаланган холда корхона томонидан тупланган маълумотларни кайта ишлаш ва химоя килиш хусусиятлари

10.1. Компания http://hyundai-auto.uz сайтидан фойдаланувчилардан олинган маълумотларни кайта ишлайди ва химоя килади. (бундан кейин биргаликда Сайт деб аталади), шунингдек, hyundai-auto.uz билан якунланган Компания корпоратив электрон почта манзилига кирадиганлар.

10.2. Маълумотлардан фойдаланиш Тадбиркорлик субъекти маълумотларни такдим этишни белгиланган максадларга мувофик маълумотлар тупламини олиш учун фойдаланишга хаклидир, агар бундай розилик УзРес конунчилигига мувофик маълумотлар сохасидагиталабларга мувофикталаб этилса.

10.3. Сайт фойдаланувчилари учун фойдали ва кизикарли маълумотлар булиши мумкин булган бошка веб-ресурсларга алокадор, шу жумладан http://hyundai-auto.uz каби манбаларга алокадор. Бирок, ушбу сиёсат бундай бошка сайтларга таъллукли эмас.  Бошка сайтларга  богланган фойдаланувчилар ушбу сайтларда жойлаштирилган маълумотларни кайта ишлаш сиёсати билан танишишлари тавсия этилади.

10.4. Сайт фойдаланувчиси хар кандай вактда маълумотларни кайта ишлашга розилиги билан http://hyundai-auto.uz электрон манзилига электрон почта оркали ёки 100000, УзРес , Тошкент шахар, Юнус-Обод тумани, Амир Темур шох кучаси 77а.

Бундай хабарни олгандан сунг, файдаланувчи маълумотларни кайта ишлаш тухтатилади ва унинг маълумотлари конун хужжатларига мувофикдавом эттирилишимумкин булган холлар бундан ташкари.

XI. Якуний коидалар

11.1. Ушбу Сиёсат Корхонанинг махаллий тартибга солиниши хисобланади. 

11.2. Ушбу сиёсат омма учун очик.  Ушбу сиёсатнинг умумий мавжудлиги Корхона веб-сайтида нашр этилади.

11.3. Ушбу Сиёсат куйдаги холларда куриб чикилиши мумкин; 

 • Узбекистон Республикасининг шахсий маълумотни кайта ишлаш ва химоя килиш сохасидаги конунларини узгартирганда; 
 • Ваколатли Давлат органлари томонидан Сиёсат таъсир доирасига кирадиган номутоносибликларни бартараф этиш буйича курсатмалар олиш холатлари; корхона рахбарияти карори билан; 
 • маълумотларни кайта ишлаш максадлари ва муддатларини узгартирганда;
 • ташкилий тузилмани, структурани узгартириш ва/ёки телекомуникация тизимларини узгартириш (ёки яниларини киритиш);
 • маълумотларни кайта ишлаш ва химоя килиш учун янги техналогияларни куллаш (жумладан, узгартириш, саклаш);
 • Корхонанинг фаолияти билан боглик маълумотларни кайта ишлашни узгартириш зарурати келганда;

11.4. Ушбу Сиёсат доираларига риоя килмаган такдирда, Компания ва унинг ходимлари УзРес нинг амалдаги конунчилигига мувофик жавобгар буладилар;

11.5. Ушбу Сиёсат талабларини бажариш устидан назорат Корхона маълумотларини кайта ишлашни ташкил килиш ва шахсий маълумотларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун маъсул шахслар томонидан амалга оширилади.